Dywidenda

Historia wypłat dywidendy przez GPW

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Wypłacona dywidenda (w tys. zł) Dywidenda na akcję
(w zł)
Wskaźnik wypłaty dywidendy* Stopa dywidendy** Data Walnego Zgromadzenia Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2020 104 930 2,50 77,30%*****   21.06.2021 23.07.2021 05.08.2021
2019 100 732 2,40 93,22%***** 5,53% 22.06.2020 28.07.2020 11.08.2020
2018 133 471 3,18 77,1%***** 7,35% 17.06.2019 19.07.2019 2.08.2019
2017 92 338 2,20 63,3%***** 5,84% 19.06.2018 19.07.2018 2.08.2018
2016 90 240 2,15 70,71%***** 4,39% 19.06.2017 19.07.2017 2.08.2017
2015 99 054 2,36 80,27% 6,69% 22.06.2016**** 20.07.2016 04.08.2016
2014 100 732 2,40 89,88% 4,93% 25.06.2015 15.07.2015 04.08.2015
2013 50 366 1,20 44,45% 3,31% 25.07.2014*** 07.08.2014 26.08.2014
2012 32 738 0,78 30,95% 2,03% 21.06.2013 12.07.2013 26.07.2013
2011 60 440 1,44 45,19% 3,84% 27.06.2012 06.07.2012 20.07.2012
2010 134 730 3,21 142,28% 6,05% 27.06.2011 12.07.2011 27.07.2011

 

* w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
** wg kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy
*** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 26 czerwca 2014 r. zostało wznowione 15 lipca br. i zakończone 25 lipca br.
**** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 22 czerwca 2016 r. zostało wznowione i zakończone 21 lipca br.
***** w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej i skorygowany o udział w jednostkach stowarzyszonych

 

Polityka w zakresie dywidendy

Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie nie mniejszym niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.
Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
  • potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
  • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
  • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.   

Jednocześnie intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend:

  • wypłata 2,5 zł dywidendy z zysku za 2020 r.
  • wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.