Obligacje

Podstawowe informacje o emisjach obligacji GPW

OBLIGACJE SERII D I E  

Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 95 punktów bazowych.

Odsetki w wysokości 0,60 zł, wypłacane w dniu 2 sierpnia 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek  tj. 23 lipca 2021 r.

Odsetki

Odsetki wypłacane półrocznie.

 

 X Okres Odsetkowy

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Wykup obligacji

31-01-2022

Zabezpieczenie

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

Rodzaj obligacji

Obligacje na okaziciela

Rynek notowań

Catalyst: obligacje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz ASO prowadzonym przez BondSpot

Łączna wartość nominalna obligacji
serii D i E

120.000.000,00 zł

Kod ISIN

PLGPW0000074

 

OBLIGACJE SERII C  

Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie stałe - 3,19%

 

Odsetki w wysokości 1,60 zł, wypłacane w dniu 6 października 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek  tj. 28  września 2021 r.

Odsetki

Odsetki wypłacane półrocznie.
 

 XII Okres Odsetkowy

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Wykup obligacji

06-10-2022

Zabezpieczenie

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

Rodzaj obligacji

Obligacje na okaziciela

Rynek notowań

Catalyst: obligacje są notowane na ASO prowadzonym przez GPW oraz ASO prowadzonym przez BondSpot

Łączna wartość nominalna obligacji
serii C

125.000.000 zł

Kod ISIN

PLGPW0000066