Zarząd GPW

Marek DIETL
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


  Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.
W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.
Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.
Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Dariusz KUŁAKOWSKI
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. informatyki (CIO)


  Dariusz Kułakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej.
Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).
W składzie Zarządu Giełdy od września 2013 r. do chwili obecnej, odpowiedzialny za obszar IT, w tym od lipca 2014 r. do maja 2016 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
W latach 2006-2013 na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowanie Pionu Informatyki GPW, prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP.
Z Giełdą związany także w latach 1993-2001: na stanowisku Kierownika Zespołu Systemu Giełdowych (do 1999 r.), a następnie Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki (do 2001 r.).
W latach 2003-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatorem Technicznym Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego.
W latach 2001-2003 pracował w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki.
Od maja 2016 r. jest Członkiem Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, a od stycznia do czerwca 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej spółki GPW Benchmark S.A.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.

 

Izabela OLSZEWSKA
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. rozwoju biznesu i sprzedaży (CSO)


  Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Była słuchaczką kursu International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.
Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.
Od lipca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Od października 2015 r. do czerwca 2019 r. była członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director. Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

 

Piotr BOROWSKI
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)


  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Od początku kariery zawodowej związany z polskim rynkiem kapitałowym i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął jako makler giełdowy, w latach 1991-2006 pracował w bankach i domach maklerskich na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, w tym od 1993 r. do 2006 r. związany był z Grupą Kredyt Banku i KBC N.V., gdzie pełnił funkcje Dyrektora Inwestycyjnego Domu Maklerskiego Kredyt Banku, Zastępcy Dyrektora Generalnego KBC Securities N.V. Oddział w Polsce oraz Audytora Rynków Finansowych w KBC N.V. w Brukseli. W latach 1997-2007 był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich.
W latach 2007-2016 pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. pełniąc funkcje dyrektora działów: Rozwoju i Współpracy Regionalnej, Relacji Inwestorskich i Analiz, Rozwoju Rynku Kasowego, ponadto reprezentował GPW w Komitecie Zarządzającym (Management Committee) Federacji Europejskich Giełd Instrumentów Finansowych (Federation of European Securities Exchanges) w Brukseli.
Od maja 2017 r. w zakresie prowadzonej własnej działalności pełnił funkcje doradcze w obszarze relacji inwestorskich i rynków kapitałowych, w tym od lutego 2018 r. współpracował z brytyjską firmą doradczą BTA Consulting Ltd jako konsultant przy projektach doradczych związanych z rozwojem rynków kapitałowych.