Szkoła Giełdowa

 

Program Szkoły Giełdowej realizowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz we współpracy z ośrodkami akademickimi w całym kraju.  W okresie pandemii COVID-19, ze względu na wymogi prawa oraz bezpieczeństwo słuchaczy i wykładowców, szkolenia realizujemy on-line poprzez aplikację Microsoft Teams.
 
W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są kursy:

  • "Podstawy inwestowania" (poziom podstawowy)
  • "Giełda dla średniozaawansowanych" (poziom średniozaawansowany)

Program każdego kursu obejmuje 14 godzin zajęć podzielonych na 5 wykładów. Wykładowcami Szkoły Giełdowej są teoretycy oraz praktycy, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem ze słuchaczami.

W programie kursu „Podstawy inwestowania” zawarte zostały najważniejsze i najbardziej praktyczne zagadnienia z punktu widzenia początkujących inwestorów giełdowych. Podczas wykładów szczegółowo omawiane są zasady funkcjonowania giełdy i przebieg sesji giełdowej. Prezentowane są czynniki ekonomiczne mające wpływ na giełdę, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju, jak i za granicą. Okazją do zdobycia kluczowych informacji na temat zasad inwestowania są wykłady poświęcone wyborowi i ocenie spółek, korzystaniu z informacji finansowych oraz zasadom zarządzania portfelem papierów wartościowych.

Kurs „Giełda dla średniozaawansowanych” kierowany jest do osób mających już podstawową wiedzę  z zakresu inwestowania oraz dla praktykujących inwestorów. Kurs pomaga w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy na temat instrumentów pochodnych - opcji i kontraktów terminowych dostępnych na warszawskiej giełdzie, a także certyfikatów turbo. Wykład "Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę" ma na celu uświadomienie znaczenia prawidłowej diagnozy sytuacji makroekonomicznej i jej właściwej prognozy do wyznaczania średnioterminowej strategii inwestycyjnej. W ramach wykładu "Analiza fundamentalna" uczestnicy zapoznają się z metodami wyceny spółek z wybranych branż gospodarki, a podczas zajęć poświęconych analizie technicznej uczą się badać zachowania rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, a tym samym przewidywać przyszłe trendy rynkowe. Przedstawiane są także bardziej zaawansowane zagadnienia na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych, w tym zasady ustalania kursów w systemie notowań jednolitych i ciągłych oraz wskazówki, jak czytać dokumenty informacyjne.

Fundacja GPW od roku 2020 realizuje również „Praktyczny Warsztat Inwestowania” – specjalistyczne 8 godzinne szkolenie adresowane do osób posiadających wiedzę z zakresu technik analizy technicznej w stopniu średniozaawansowanym, w tym do praktykujących inwestorów giełdowych oraz osób, które ukończyły przynajmniej kurs Szkoły Giełdowej "Podstawy inwestowania". Zakres tematyczny warsztatu obejmuje: zarządzanie pozycją, trendy, poziomy wsparcia i oporu, średnie ruchome, formacje, wskaźniki i oscylatory analizy technicznej.  Warsztat prowadzą doświadczeni wykładowcy Szkoły Giełdowej.  

Kursy Szkoły Giełdowej odbywają się zazwyczaj w weekendy, dzięki czemu mogą w nich uczestniczyć studenci oraz osoby aktywne zawodowo. W dobie pandemii Covid-19 szkolenia realizujemy zdalnie.  Uczestnicy kursu otrzymują na koniec certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Dotychczas w kursach Szkoły Giełdowej w całej Polsce wzięło udział kilkanaście tysięcy słuchaczy.


Zarejestruj się na kurs >>