ESPI/EBI reports

Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r. ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLULTGM00013)

21-07-2021 22:57:34 | Current | ESPI | 27/2021
oRB: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r.

PAP
Data: 2021-07-21

Firma: ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-21
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ w związku z powzięciem w dniu 21.07.2021 r. informacji o szacunkowych, jednostkowych danych finansowych Spółki za I półrocze 2021 r. tj. okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco:

- Przychody całkowite – 16,8 mln
- Przychody ze sprzedaży produktów: 11,6 mln zł;
- Zysk brutto: 9,2 mln zł;
- Zysk netto: 7,6 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej – 4,6 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.06.2021 r. –11,7 mln zł.

Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

1_ stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;
2_ dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie I półrocza 2021 r. zostało wydanych 46 gier, głównie na platformę Nintendo Switch;
3_ stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
4_ stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo;
5_ wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;
6_ premiera gry Castle Flipper na PC;
7_ premiera gry Train Station Renovation na Xbox;
8_ zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 raz 17/2021.

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2021 r. Prezentowane wartości zawierają jedynie dane jednostkowe co oznacza, że nie zostały poddane konsolidacji.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_ i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych _m.in. ponad 50% wzrost zysku netto_ względem okresu porównywalnego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ULTIMATE GAMES S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-683 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marszałkowska 87/102
_ulica_ _numer_
+48 508 379 738 +48 22 378 29 45
_telefon_ _fax_
contact@ultimate-games.com www.ultimate-games.com
_e-mail_ _www_
5311693692 363587998
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ULTIMATE GAMES S.A.
Tytul Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r.
Sektor Informatyka (inf)
Kod 00-683
Miasto Warszawa
Ulica Marszałkowska
Nr 87/102
Tel. +48 508 379 738
Fax +48 22 378 29 45
e-mail contact@ultimate-games.com
NIP 5311693692
REGON 363587998
Data sporzadzenia 2021-07-21
Rok biezacy 2021
Numer 27
adres www www.ultimate-games.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.