Raporty Spółek ESPI/EBI

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)

13-03-2018 19:04:34 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Tauron_Skonsolidowany_raport_roczny_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w walucie
  data przekazania: 2018-03-13
  TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka _ene_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  40-114 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ks. P. Ściegiennego 3
  _ulica_ _numer_
  _32_ 744 27 04 _32_ 774 29 81 _32_ 774 27 99
  _telefon_ _fax_
  sekretariat@tauron.pl www.tauron.pl
  _e-mail_ _www_
  9542583988 240524697
  _NIP_ _REGON_
  Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  I. Przychody ze sprzedaży 17 416 029 17 646 489 4 103 006 4 032 838
  II. Zysk _strata_ operacyjna 1 806 271 801 522 425 536 183 176
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 757 652 508 861 414 082 116 292
  IV. Zysk _strata_ netto 1 382 946 370 137 325 805 84 589
  V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 380 663 367 468 325 267 83 979
  VI. Zysk _strata_ netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 283 2 669 538 610
  VII. Pozostałe całkowite dochody 6 366 277 748 1 500 63 475
  VIII. Łączne całkowite dochody 1 389 312 647 885 327 305 148 064
  IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 386 996 644 944 326 759 147 392
  X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 2 316 2 941 546 672
  XI. Zysk _strata_ na jedną akcję _w złotych/EUR_ _podstawowy i rozwodniony_ 0,79 0,21 0,19 0,05
  XII. Średnia ważona liczba akcji _w sztukach_ _podstawowa i rozwodniona_ 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 558 667 3 064 215 838 379 700 280
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _3 871 676_ _3 627 458_ _912 120_ _829 000_
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 759 629 590 261 178 959 134 895
  XVI. Zwiększenie/_zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 446 620 27 018 105 218 6 175
  XVII. Stan na: 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  XVIII. 31 049 127 29 148 253 7 444 227 6 588 665
  XIX. Aktywa obrotowe 4 742 894 4 308 641 1 137 139 973 924
  XX. Aktywa razem 35 792 021 33 456 894 8 581 366 7 562 589
  XXI. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 100 925 1 980 729
  XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 036 446 16 649 266 4 324 354 3 763 396
  XXIII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 31 367 30 052 7 520 6 793
  XXIV. Kapitał własny razem 18 067 813 16 679 318 4 331 874 3 770 189
  XXV. Zobowiązania długoterminowe 12 738 005 11 968 719 3 054 018 2 705 407
  XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 986 203 4 808 857 1 195 474 1 086 993
  XXVII. Zobowiązania razem 17 724 208 16 777 576 4 249 492 3 792 400


  Powyższe dane finansowe narastająco za IV kwartały 2017 i 2016 roku
  zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
  poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
  średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku - 4,1709
  PLN/EUR _na dzień 30 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EUR_,-
  poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
  każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku - 4,2447 PLN/EUR _dla okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31
  grudnia 2016 roku - 4,3757 PLN/EUR_.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Tauron_Skonsolidowany_raport_roczny_2017.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2017 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
  2018-03-13 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
  2018-03-13 Kamil Kamiński Wiceprezes Zarządu
  2018-03-13 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Oliwia Tokarczyk Dyrektor Wykonawczy ds. Rachunkowości i Podatków


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
  Tytul
  Sektor Energetyka (ene)
  Kod 40-114
  Miasto Katowice
  Ulica ks. P. Ściegiennego
  Nr 3
  Tel. (32) 744 27 04
  Fax (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
  e-mail sekretariat@tauron.pl
  NIP 9542583988
  REGON 240524697
  Data sporzadzenia 2018-03-13
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.tauron.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.