Aktualność

Debiut spółki GETBACK

15

2017-07-17 16:05:42

W dniu 17 lipca 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka GETBACK SA.

Spółka GETBACK SA jest 8. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 484. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

GETBACK SA

rynek (podstawowy/równoległy)

Podstawowy

spółka na rynku regulowanym

484

debiut  na GR GPW w 2017 r.

8

liczba debiutów na rynku NC w 2017 r.

6  (Razem: 14)

miejsce siedziby

Polska, Wrocław

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

Polska, notowanie w Polsce

przedmiot działalności

Zarządzanie wierzytelnościami

IPO/ publiczna sprzedaż

IPO 20.000.000 akcji nowej emisji serii E

sprzedaż 20.000.000 akcji istniejących

Cena emisyjna/sprzedaży

18,5 zł

Wartość IPO

370.000.000 zł

Wartość sprzedaży

370.000.000 zł

Łączna wartość oferty (IPO+sprzedaż)

740.000.000 zł

wartość spółki (wg ceny z oferty 18,5 zł)

1.850.000.000 zł

% free float we wszystkich akcjach objętych wnioskiem

34,07%

wartość ww. free float (wg ceny z oferty)

630.226.550 zł

% free float we wszystkich akcjach

j.w. (cały kapitał zakładowy objęty wnioskiem)

wartość ww. free float (liczone jw.)

j.w.

liczba akcjonariuszy (wszystkie akcje objęte wnioskiem+PDA)

3.982

% free float w PDA

77,48%

wartość ww. free float (liczone jw.)

286.689.801 zł

liczba akcjonariuszy (PDA)

3.587

oferujący

Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce


Historia i działalność
Grupa Emitenta działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Getback S.A. została zarejestrowana w KRS w dniu 14 marca 2012 r. W dniu 24 września 2012 r. Spółka uzyskała zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. W 2016 roku 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte od Idea Bank S.A. przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o. - dominującego akcjonariusza Emitenta.
Działalność Grupy obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarządzanie portfelami wierzytelności i prowadzenie procesu dochodzenia wierzytelności mającego na celu doprowadzenie do spłaty dochodzonych wierzytelności. Od marca 2014 roku spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii.
Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1000 pracowników i zarządzała portfelami wierzytelności ulokowanymi w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych. Wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez Grupę wyniosła w 2016 r. blisko 20 mld zł. Nabycie portfeli jest finansowane przez Grupę przede wszystkim ze środków pozyskiwanych z emisji obligacji i kredytów. Dodatkowo, Emitent zamierza przeznaczyć wpływy z oferty publicznej na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte.
Spółka od 2016 wprowadza do obrotu na rynku Catalyst (rynek regulowany GPW oraz ASO GPW i BS) obligacje emitowane zarówno w ramach ofert prywatnych, jak i ofert publicznych, na podstawie prospektu programu obligacji. Obecnie w obrocie na Catalyst (rynek regulowany GPW oraz ASO GPW i BS) znajduje się 25 serii obligacji o łącznej wartości ponad 400 mln zł.

Publiczna Oferta – emisja akcji serii E oraz oferta sprzedaży istniejących akcji
W ofercie publicznej Spółka emitowała maksymalnie do 20.000.000 akcji nowej emisji akcji serii E, a akcjonariusz sprzedający oferował do 20.000.000 akcji istniejących, po cenie maksymalnej 27 zł za jedną akcję. W dniu 4 lipca 2017 r. została ustalona cena emisyjna oraz cena oferty sprzedaży na 18,5 zł za jedną akcję, przy czym zdecydowano o oferowaniu maksymalnej liczby akcji zarówno w ramach nowej emisji, jak i oferty sprzedaży.
W dniu 10 lipca 2017 r. Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) i Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) dokonali przydziału łącznie 40.000.000 Akcji Oferowanych, w tym 20.000.000 Akcji Nowej Emisji i 20.000.000 Akcji Sprzedawanych.  W ramach przydziału Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym przydzielono 3.000.000 Akcji Oferowanych, natomiast Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 37.000.000 Akcji Oferowanych.  

Łączna wartość IPO wyniosła 370.000.000 zł.
Łączna wartość oferty sprzedaży wyniosła 370.000.000 zł.
Łączna wartość oferty w ramach IPO i oferty sprzedaży wyniosła 740.000.000 zł

Instrumenty debiutujące

  • 80.000.000 akcji serii A-D
  • 20.000.000 praw do akcji serii E

Galeria