Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

 1. 1

  Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

  Komitet Konsultacyjny GPW ds. Ładu Korporacyjnego jest stałym ciałem doradczym w sprawach dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynkach prowadzonych przez GPW, a także współpracy GPW z innymi podmiotami w zakresie rozwoju i promowania corporate governance w Polsce.

  Komitet został powołany w 2013 roku, jako stałe kolegium doradcze GPW. Uznając rolę, jaką w rozwoju rynku kapitałowego pełnią zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego, a także istotne znaczenie tego obszaru w opublikowanym w 2019 roku projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Zarząd Giełdy w dniu 26 kwietnia 2019 roku Zarząd Giełdy podjął uchwałę w przedmiocie doprecyzowania zadań i zasad funkcjonowania Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego.

  Zwiń
 2. 2

  Skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego

  W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji polskiego rynku kapitałowego, autorytety w dziedzinie corporate governance, a także pracownicy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  W pracach Komitetu biorą udział następujące instytucje: Ministerstwo Aktywów Państwowych (Wojciech Krzysztofik), Komisja Nadzoru Finansowego (Rafał Mikusiński), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (Jarosław Dominiak, Piotr Cieślak), Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (Mirosław Kachniewski), Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (Małgorzata Rusewicz, Andrzej Sołdek), CFA Society Poland (Milena Olszewska-Miszuris).

  W pracach Komitetu biorą udział również: Sebastian Buczek, Paweł Gładysz, Leszek Koziorowski, Andrzej S. Nartowski, Ilona Pieczyńska-Czerny, Janusz Sochański, Krzysztof Szułdrzyński.

  Pracami komitetu kieruje Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW.
  W pracach Komitetu uczestniczy z głosem doradczym Piotr Borowski, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Czytaj więcej
 3. 3

  Zadania Komitetu

  Komitet jest niezależnym od GPW ciałem doradczym, a jego rolą jest inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze ładu korporacyjnego.

  Do podstawowych zadań realizowanych przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego należą:

  • inicjowanie zmian w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”) oraz opiniowanie projektów zmian przedłożonych Komitetowi przez GPW;
  • inicjowanie i opiniowanie zmian w Regulaminie Giełdy i przepisach prawa, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą zagadnień ładu korporacyjnego;
  • analizowanie sposobu stosowania Dobrych Praktyk przez spółki giełdowe oraz poprawności wypełniania przez te spółki obowiązków informacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami;
  • zajmowanie stanowiska w przypadku zajścia okoliczności wskazujących, że mogło dojść do nieprawidłowości w zakresie stosowania Dobrych Praktyk lub naruszenia obowiązków informacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami;
  • wydawanie opinii i rekomendacji odnoszących się do indywidualnych przypadków lub wybranych zagadnień i zjawisk dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynkach prowadzonych przez GPW;
  • opiniowanie projektów i inicjatyw z zakresu corporate governance, podejmowanych przez GPW lub przez inne podmioty działające we współpracy z GPW;
  • podejmowanie innego rodzaju aktywności, w tym działań edukacyjnych, mających na celu propagowanie Dobrych Praktyk i idei corporate governance.
  Czytaj więcej
 4. 4

  Publiczne opinie i stanowiska Komitetu

  W ramach kształtowania opinii i działań edukacyjnych z zakresu corporate governance w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Komitet corporate governance, jeżeli uzna że jest to uzasadnione, publicznie zajmuje stanowisko i wyraża opinie w kwestiach należących do zadań Komitetu. Komitet jest niezależny w formułowaniu swoich opinii, ocen i stanowisk. Opinie, oceny i stanowiska Komitetu nie mogą być tym samym utożsamiane z ocenami, stanowiskami i opiniami GPW

  Publiczne stanowiska i opinie Komitetu mogą dotyczyć w szczególności:

  • sposobu interpretacji i stosowania postanowień Dobrych Praktyk,
  • sposobu realizowania obowiązków informacyjnych przez spółki podlegające Dobrym Praktykom,
  • oceny poszczególnych emitentów lub grup emitentów pod kątem stosowania przez nich zasad ładu korporacyjnego i jakości wyjaśnień publikowanych w zakresie obowiązków informacyjnych związanych ze stosowaniem ładu korporacyjnego,
  • zjawisk, trendów i pożądanych zmian w zakresie corporate governance, zwłaszcza pozostających w związku z Dobrymi Praktykami.
  Czytaj więcej
 5. 5

  Wydane przez Komitet stanowiska i opinie

  W dniu 26 czerwca 2019 r. zostało opublikowane stanowisko Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w sprawie skuteczności nadzoru w spółkach publicznych.

  Stanowisko Komitetu ma na celu przypomnienie, że sprawnie działający nadzór jest jednym z  podstawowych narzędzi budowania trwałej wartości spółki i obniżania ryzyka inwestycyjnego. Komitet zwraca uwagę, że Dobre Praktyki zawierają szereg rozwiązań służących budowaniu skutecznego nadzoru sprawowanego przez radę nadzorczą nad działalnością spółki. Podkreśla szczególną rolę, jaką w  zapewnieniu skutecznego funkcjonowania spółki akcyjnej pełni rada nadzorcza oraz monitorowanie efektywności systemów i funkcji wewnętrznych.

  Stanowisko Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w sprawie skuteczności nadzoru w spółkach publicznych - 26 czerwca 2019 r.

   

  Czytaj więcej