Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-06-2010 19:16:30 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2010-06-18

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Roczny_raport_Karen_SA-_R_2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2009
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2010-03-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 od 2008-01-01 do 2008-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2010-06-18
  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2009 2008 2009 2008
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 282 104 083 26 555 29 598
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -12 345 -5 002 -2 894 -1 422
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -9 861 -3 952 -2 312 -1 124
  IV. Zysk _strata_ netto -8 395 -3 521 -1 968 -1 001
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 658 3 738 -4 139 1 063
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 505 -24 900 2 931 -7 081
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -291 28 038 -68 7 973
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 445 6 876 -1 276 1 955
  IX. Aktywa, razem 48 878 84 474 12 655 20 246
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 326 30 527 861 7 316
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 49 0 12
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 825 30 128 731 7 221
  XIII. Kapitał własny 45 552 53 947 11 794 12 929
  XIV. Kapitał zakładowy 53 400 53 400 13 826 12 798
  XV. Liczba akcji _w szt._ 53 400 000 53 400 000 53 400 000 53 400 000
  XVI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,16 -0,07 -0,04 -0,02
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,16 -0,07 -0,04 -0,02
  XVIII. 0,85 1,01 0,22 0,24
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,85 1,01 0,22 0,24
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ - - - -
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis
  Roczny_raport_Karen_SA-_R_2009.pdf Roczny raport Karen SA- R 2009

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-18 Jacek Piotrowski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-18 Barbara Pierzchalska Główny Księgowy


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-06-18
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.