Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-06-2010 19:19:50 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2010-06-18

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Skonsolidowany_raport_roczny_RS_za_rok_2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2009
  _rok_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2010-03-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 od 2008-01-01 do 2008-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2010-06-18
  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2009 2008 2009 2008
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 459 104 383 26 597 29 683
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -12 350 -5 308 -2 895 -1 509
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -9 311 -4 312 -2 183 -1 226
  IV. Zysk _strata_ netto -7 845 -3 875 -1 839 -1 102
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 672 3 707 -4 143 1 054
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 471 -24 928 2 923 -7 089
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -291 28 039 -68 7 973
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 493 6 818 -1 288 1 939
  IX. Aktywa, razem 48 878 83 965 12 655 20 124
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 326 30 570 861 7 327
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 216 0 52
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 825 30 354 731 7 275
  XIII. Kapitał własny 45 552 53 395 11 794 12 797
  XIV. Kapitał zakładowy 53 400 53 400 13 826 12 798
  XV. Liczba akcji _w szt._ 53 400 000 53 400 000 53 400 000 53 400 000
  XVI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,15 -0,07 -0,04 -0,02
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,15 -0,07 -0,04 -0,02
  XVIII. 0,85 1,00 0,22 0,24
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,85 1,00 0,22 0,24
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ - - - -
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis
  Skonsolidowany_raport_roczny_RS_za_rok_2009.pdf Skonsolidowany raport roczny Karen SA-RS 2009

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-18 Jacek Piotrowski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-18 Barbara Pierzchalska Głowny Księgowy


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-06-18
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.