Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-08-2010 19:39:58 | Kwartalny | ESPI | /2010
oQ:

PAP
Data: 2010-08-16

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Karen_sprawozdanie_finansowe_I_kw_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KAREN_SAR_2010_I_kwartal.xls
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 1 / 2010
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30
  oraz 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2010-08-16
  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 984 17 763 4 486 3 951
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _1 855_ _2 832_ _ 463_ _ 630_
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _1 743_ _2 537_ _ 435_ _ 564_
  IV. Zysk _strata_ netto _1 749_ _2 599_ _ 436_ _ 578_
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 558 _6 435_ 638 _1 431_
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 468_ _ 363_ _ 366_ 1 154
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 5 189 0 1 154
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 090 _1 608_ 272 _ 358_
  IX. Aktywa, razem 52 614 75 967 12 691 16 159
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 812 24 620 2 126 5 237
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 43 0 9
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 345 24 248 2 013 5 158
  XIII. Kapitał własny 43 802 51 348 10 565 10 922
  XIV. Kapitał zakładowy 53 400 53 400 12 881 11 359
  XV. Liczba akcji _w szt._ 53 400 000 53 400 000 53 400 000 53 400 000
  XVI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,03_ _0,05_ _0,01_ _0,01_
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,03_ _0,05_ _0,01_ _0,01_
  XVIII. 0,82 0,96 0,20 0,20
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,82 0,96 0,20 0,20
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ - - - -
  Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - _Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis
  Karen_sprawozdanie_finansowe_I_kw_2010.pdf Kwartalne sprawozdanie finansowe KAREN SA
  KAREN_SAR_2010_I_kwartal.xls Kwartalne sprawozdanie finansowe KAREN SA

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-08-16 Jacek Piotrowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu x9krrug2q1
  Nazwa raportu Q
  Symbol raportu Q
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-08-16
  Rok biezacy 2010
  Numer
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.