Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie nowego członka Zarządu. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-09-2010 10:11:12 | Bieżący | ESPI | 24/2010
oRB-W: Powołanie nowego członka Zarządu.

PAP
Data: 2010-09-03

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalacznik_do_Raportu_nr_24__2010.DOC
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 24 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-09-03
  Skrócona nazwa emitenta
  KAREN
  Temat
  Powołanie nowego członka Zarządu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 2 września 2010 r., powołano osobę zarządzająca emitenta.

  W trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Karen S.A. w dniu 2 września 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Karen S.A. Pana Dariusza Witkowskiego. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 3/02/09/2010 z 2 września 2010 roku powołała Pana Dariusza Witkowskiego na funkcję Prezesa Zarządu _data powołania: 2 września 2010 roku_. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu Karen S.A. Panu Jackowi Piotrowskiemu, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Karen S.A.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności nowego Prezesa Zarządu zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

  Nowy Prezes Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik_do_Raportu_nr_24__2010.DOC Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności Prezesa Zarządu- Dariusza Witkowskiego.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-09-03 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
  2010-09-03 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul Powołanie nowego członka Zarządu.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-09-03
  Rok biezacy 2010
  Numer 24
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.