Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie aktywów znacznej wartości. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-09-2010 00:10:58 | Bieżący | ESPI | 20/2010
oRB: Zbycie aktywów znacznej wartości.

PAP
Data: 2010-09-03

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2010
Data sporządzenia: 2010-09-03
Skrócona nazwa emitenta
KAREN
Temat
Zbycie aktywów znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. - w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 24 lipca 2010 r. pomiędzy Karen S.A., Komputronik S.A., Contanisimo Ltd., Texass Ranch Company sp. z o.o. i Haliną Paszyńską – doszło do:

I. Zbycia przez Karen S.A. na rzecz Komputronik S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów komputerowych prowadzonych przez Karen S.A. pod marką "Komputronik".

Przedmiotem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych i nadających się do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego w postaci sieci placówek handlowych zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzonych przez Karen S.A. pod nazwą "Komputronik", a także związane z tymi Sklepami zobowiązania tworzące łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, określaną w skrócie, jako "ZCP". Sprzedawca sprzedał, a Kupujący kupił ZCP. Kupujący zobowiązał się zapłacić Sprzedawcy za ZCP, cenę w wysokości 18.560.000 zł. Strony zgodnie ustaliły, że zapłata ceny nastąpi przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Stron tj. wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego o zapłatę ceny z niniejszej umowy z wierzytelnością Kupującego wobec Sprzedawcy z tytułu zapłaty ceny emisyjnej obligacji, które zostaną wyemitowane przez Kupującego i objęte przez Sprzedawcę. Sprzedaż ZCP stanowi jednocześnie przejście na Komputronik S.A. zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Karen S.A. zatrudnionych w Sklepach. Z dniem podpisania umowy Komputronik S.A. stał się pracodawcą dla pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim.

II. Zbycie przez Karen S.A. na rzecz spółki zależnej od Komputronik S.A. tj. Contanisimo Ltd. znaków towarowych "Karen" i "Karen Notebook".

Na mocy postanowień umowy nabycia znaków towarowych Karen S.A. przeniósł na Contanisimo Ltd. prawo ochronne na znak towarowy "Karen Notebook", prawo ochronne na znak towarowy "Karen", prawo z rejestracji na wspólnotowy znak towarowy "Karen Notebook" oraz prawo z rejestracji na wspólnotowy znak towarowy "Karen". Na warunkach określonych w umowie Karen S.A. sprzedał Contanisimo Ltd., a Contanisimo Ltd. kupił prawa ochronne oraz prawa z rejestracji na Znaki Towarowe. Karen S.A. zobowiązał się, że w ramach umowy doprowadzi do zmiany abonenta domen karen.pl, karen.com.pl oraz innych używanych domen na Contanisimo Ltd. oraz dokona wszelkich czynności wymaganych w tym celu. Contanisimo Ltd. za wykonanie przedmiotu umowy zobowiązał się zapłacić Karen S.A. cenę w wysokości 6.500.000 zł w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Strony zgodnie ustaliły, że zapłata ceny nastąpi przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Stron tj. wierzytelności Karen S.A. wobec Contanisimo Ltd. o zapłatę ceny z niniejszej umowy z wierzytelnością Contanisimo Ltd. wobec Karen S.A. z tytułu zapłaty ceny za obligacje, które zostaną wyemitowane przez Komputronik i objęte przez Karen S.A.

III. Zbycie przez Karen S.A. na rzecz Komputronik S.A. wierzytelności Karen S.A. wobec spółek: Idea Nord i KEN.
Karen S.A. oświadczył, iż w dniu podpisania umów przysługiwały mu wierzytelności:

a. W stosunku do spółki IDEA NORD sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach w wysokości 840.000 zł, wynikająca z umowy pożyczki. Na wierzytelność składa się należność główna w wysokości 400.000 zł oraz odsetki, które na dzień podpisania umowy wynosiły 440.000 zł, w pozostałej części odsetki zostały uregulowane przez Idea Nord.

b. W stosunku do spółki KEN Technologie Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu wierzytelność w wysokości 550 000 zł, wynikająca z faktury opiewającej na kwotę brutto 1.464.000 zł nieuregulowanej w części dotyczącej kwoty 550.000 zł.

Komputronik S.A. oświadczył, że nabywa powyżej wskazane wierzytelności. Tytułem ceny sprzedaży wierzytelności wskazanej w podpunkcie a_ powyżej Komputronik S.A. zapłaci Karen S.A. kwotę w wysokości 840.000 zł, natomiast tytułem ceny sprzedaży wierzytelności wskazanej w podpunkcie b_ powyżej Komputronik S.A. zapłaci Karen S. A. kwotę w wysokości 550 000 zł.

Przeniesienie wierzytelności nastąpiło z chwilą podpisania umowy. Strony zgodnie ustaliły, że zapłata cen nastąpi przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Stron tj. wierzytelności Karen S.A. wobec Komputronik S. A. o zapłatę ceny z zawartej umowy z wierzytelnością Komputronik S. A. wobec Karen S. A. z tytułu zapłaty ceny za obligacje wyemitowane w dniu podpisania umowy przez Komputronik S. A. i objęte przez Karen S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KAREN SA
_pełna nazwa emitenta_
KAREN
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 325 35 01 022 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-09-03 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KAREN SA
Symbol Emitenta KAREN
Tytul Zbycie aktywów znacznej wartości.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-09-03
Rok biezacy 2010
Numer 20
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.