Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez WZA Karen SA. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-09-2010 00:24:37 | Bieżący | ESPI | 22/2010
oRB-W: Treść uchwał podjętych przez WZA Karen SA.

PAP
Data: 2010-09-03

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalacznik_do_Raportu_nr_22_2010.doc
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 22 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-09-03
  Skrócona nazwa emitenta
  KAREN
  Temat
  Treść uchwał podjętych przez WZA Karen SA.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Karen S.A., na którym podjęte zostały następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

  2. Uchwała nr 2/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie zmiany porządku obrad;

  3. Uchwała nr 3/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010

  4. Uchwała nr 4/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Karen S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  5. Uchwała nr 5/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  6. Uchwała nr 6/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  7. Uchwała nr 7/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Multanowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  8. Uchwała nr 8/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Michałowi Buczkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  9. Uchwała nr 9/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Szymonowi Jackowi Bujalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  10. Uchwała nr 10/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Jerzemu Mikoszowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  11. Uchwała nr 11/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Adamowi Cezaremu Piwnikowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  12. Uchwała nr 12/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Szymonowi Maksymilianowi Wałachowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

  13. Uchwała nr 13/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

  14. Uchwała nr 14/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej zmian w Regulaminie Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki

  15. Uchwała nr 15/201 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej zmian w Statucie Spółki

  16. Uchwała nr 16/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 11/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu: Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki

  17. Uchwała nr 17/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

  18. Uchwała nr 18/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

  19. Uchwała nr 19/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

  20. Uchwała nr 20/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

  21. Uchwała nr 21/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

  22. Uchwała nr 22/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KAREN S.A. na zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego

  23. Uchwała nr 23/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z jednoczesnym podwyższeniem kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii J i akcji serii K i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom, a także w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

  24. Uchwała nr 24/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

  Treść ww. uchwał ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych "za" uchwałą, "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.
  Przerwa w obradach zgromadzenia została zarządzona ze względu na brak opinii biegłego z powodu opóźnienia w procedurze jego wyznaczenia przez właściwy sąd.

  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik_do_Raportu_nr_22_2010.doc Treść podjętych uchwał.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-09-03 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
  2010-09-03 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul Treść uchwał podjętych przez WZA Karen SA.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-09-03
  Rok biezacy 2010
  Numer 22
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.