Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej i wybór nowych członków Rady Nadzorczej. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-09-2010 00:32:17 | Bieżący | ESPI | 23/2010
oRB-W: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej i wybór nowych członków Rady Nadzorczej.

PAP
Data: 2010-09-03

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalacznik_do_Raportu_nr_23_2010.doc
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 23 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-09-03
  Skrócona nazwa emitenta
  KAREN
  Temat
  Rezygnacja członków Rady Nadzorczej i wybór nowych członków Rady Nadzorczej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r., w osoby nadzorujące emitenta złożyły rezygnacje, a jednocześnie powołano osoby nadzorujące emitenta.

  I. W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w dniu 01 września 2010 roku akcjonariusze zostali powiadomieni przez Prezesa Zarządu Karen S.A., że następujący członkowie Rady Nadzorczej Karen S.A. złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji:

  1. Szymon Wałach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Karen S.A.

  2. Tomasz Karol Jaranowski – członek Rady Nadzorczej Karen S.A.

  3. Sławomir Mamzer - członek Rady Nadzorczej Karen S.A.

  4. Adam Piwnik - członek Rady Nadzorczej Karen S.A.

  Osoby składające rezygnację nie podały jej przyczyn emitentowi.

  II. W trakcie tego samego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w dniu 01 września 2010 roku dokonano wyboru następujących nowych członków Rady Nadzorczej Karen S.A.:

  1. Jacka Piechotę – uchwałą nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. z dnia 01 września 2010 roku _data powołania: 01 września 2010 roku_

  2. Jacka Janiszewskiego – uchwałą nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. z dnia 01 września 2010 roku _data powołania: 01 września 2010 roku_

  3. Janusza Steinhoffa – uchwałą nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. z dnia 01 września 2010 roku _data powołania: 01 września 2010 roku_

  4. Tomasza Tywonka– uchwałą nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. z dnia 01 września 2010 roku _data powołania: 01 września 2010 roku_

  5. Macieja Trybuchowskiego – uchwałą nr 21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. z dnia 01 września 2010 roku _data powołania: 01 września 2010 roku_.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opisy przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności ww. osób zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.
  Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec emitenta.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik_do_Raportu_nr_23_2010.doc Życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-09-03 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
  2010-09-03 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul Rezygnacja członków Rady Nadzorczej i wybór nowych członków Rady Nadzorczej.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-09-03
  Rok biezacy 2010
  Numer 23
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.