Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-09-2010 17:29:27 | Bieżący | ESPI | 28/2010
oRB: Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

PAP
Data: 2010-09-28

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2010
Data sporządzenia: 2010-09-28
Skrócona nazwa emitenta
KAREN
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zarząd Karen S.A. informuje, że w dniu 28 września 2010 r. Pan Jacek Piotrowski pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu złożył na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Janiszewskiego rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, skuteczną z dniem 30 września 2010 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KAREN SA
Symbol Emitenta KAREN
Tytul Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-09-28
Rok biezacy 2010
Numer 28
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.