Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-11-2010 21:02:12 | Bieżący | ESPI | 47/2010
oRB: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

PAP
Data: 2010-11-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje o otrzymaniu z ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia z dnia 19.11.2010 r., w którym ING TFI S.A. działając w imieniu ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwartego, iż liczba głosów na WZA spółki Clean&Carbon Energy S.A posiadanych przez ING Parasol Inwestycyjny Otwarty spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Clean&Carbon Energy S.A
Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem na dzień 15 listopada br. ING Parasol Funduszy Inwestycyjnych Otwarty posiadał łącznie 5 241 410 szt. Akcji Clean&Carbon Energy S.A., co stanowiło 9,81% kapitału zakładowego tej spółki oraz dawało 9,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki według stanu sprzed rejestracji zmiany jej kapitału zakładowego oraz stanowiło 3,05% kapitału zakładowego i dawało 3,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki według stanu po rejestracji zmiany jej kapitału zakładowego.
Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 4 724 226 szt. akcji Clean&Carbon Energy S.A. co stanowi 2,75% kapitału zakładowego tej spółki co daje 4 724 226 głosów na walnym zgromadzeniu Clean&Carbon Energy S.A. co stanowi 2,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-11-25
Rok biezacy 2010
Numer 47
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.