Raporty Spółek ESPI/EBI

Clean&Carbon Energy S.A. - planowany zakup kopalni węgla kamiennego. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-11-2010 21:09:13 | Bieżący | ESPI | 48/2010
oRB: Clean&Carbon Energy S.A. - planowany zakup kopalni węgla kamiennego.

PAP
Data: 2010-11-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Clean&Carbon Energy S.A. - planowany zakup kopalni węgla kamiennego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje do publicznej wiadomości o planowanym zakupie 4 kopalni węgla kamiennego, koksująco-energetycznego na terenie byłych Republik Radzieckich o potwierdzonych zasobach węgla kamiennego ok. 3 000 000 000 ton, oraz zakup infrastruktury do przetwarzania oraz magazynowana węgla na terenie Polski.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 325 35 01 022 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Clean&Carbon Energy S.A. - planowany zakup kopalni węgla kamiennego.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-11-25
Rok biezacy 2010
Numer 48
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.