Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-12-2010 22:09:36 | Półroczny | ESPI
oP:

PAP
Data: 2010-12-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
  Raport półroczny P 2010
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-04-01 do 2010-09-30
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawa o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2010-12-01
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.plkaren.com
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o. o. Poznań 61-831, Pl. Wiosny Ludów 2
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2010 półrocze / półrocze / 2010 półrocze /
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 30 246,00 7 525,00
  II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 7 844,00 1 951,00
  III. Zysk _strata_ brutto 7 323,00 1 822,00
  IV. Zysk _strata_ netto 6 460,00 1 607,00
  V. Aktywa razem 72 719,00 18 239,00
  VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 707,00 5 194,00
  VII. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 515,00 5 145,00
  IX. Kapitał własny 52 012,00 13 045,00
  X. Kapitał zakładowy 53 400,00 13 394,00  Pełna treść raportu znajduję sie jako załącznik.
  Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - _Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis
  sprawozdanie_2010.pdf Raprot z badania biegłego rewidenta. Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2010. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenie Zarządu.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-01 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 3lg8eofus1
  Nazwa raportu P
  Symbol raportu P
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-12-01
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.plkaren.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.