Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks do umowy sprzedaży wierzytelności. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

08-01-2011 17:55:27 | Bieżący | ESPI | 1/2011
oRB: Aneks do umowy sprzedaży wierzytelności.

PAP
Data: 2011-01-08

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-08
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Aneks do umowy sprzedaży wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 stycznia 2011 r. został Emitentowi doręczony podpisany dwustronnie aneks do umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcji i Handlu "EL- CORN" sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku _Nabywca_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r dotyczący przedłużenia terminu zapłaty.
Zmianie uległ termin zapłaty za wierzytelność tj. należność główną w łącznej wysokości 9.560.191,00 wraz z należnymi odsetkami oraz zasądzonymi kosztami sądowymi. Zgodnie z aneksem zapłata ma nastąpić w terminie 7 dni od dnia przekazania wszystkich zabezpieczeń nabytej wierzytelności wobec spółki Techmex spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej. Odroczenie terminu zapłaty zostało spowodowane brakiem przekazania kompletnej dokumentacji zabezpieczającej wierzytelność.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 325 35 01 22 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.plkaren.com
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-08 Wiesław Żurawski Prezes zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Aneks do umowy sprzedaży wierzytelności.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 325 35 01
Fax 22 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-01-08
Rok biezacy 2011
Numer 1
adres www www.plkaren.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.