Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-01-2011 21:41:13 | Bieżący | ESPI | 3/2011
oRB-W: Powołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

PAP
Data: 2011-01-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalacznik.docx
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-01-28
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Powołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 28 styczna 2011 r., powołano osobę zarządzającą emitenta.

  W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. Rada Nadzorcza uchwałą Nr 2/28/01/2011 z 28 stycznia 2011 powołuje Pana Tomasza Szamlewskiego na funkcję Prezesa Zarządu _data powołania 28 styczeń 2011r_. Rada Nadzorcza uchwałą nr 3/28/01/2011 powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. Panu Wiesławowi Żurawskiemu, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności nowego Prezesa Zarządu zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik.docx Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej Prezesa Zarządu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-01-28 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Powołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-01-28
  Rok biezacy 2011
  Numer 3
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.