Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 35/2010 o datę zarejestrowania przez sąd zmian w KRS. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

09-02-2011 22:15:36 | Bieżący | ESPI | 4/2011
oRB: Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 35/2010 o datę zarejestrowania przez sąd zmian w KRS.

PAP
Data: 2011-02-09

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta _uzupełnienie_ Raportu Bieżącego nr. 35/2010 o datę zarejestrowania przez sąd zmian w KRS.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust.1 pkt. 7_ •Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_ Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _"Spółka"_ informuje, że w Raporcie Bieżącym Nr 35/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku omyłkowo nie umieścił daty postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wysokości kapitału zakładowego.
Prawidłowe brzmienie treści Raportu Bieżącego Nr 35/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku jest następujące:

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _dotychczas KAREN S.A._ przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym powziął informację z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _postanowienie Sądu o zmianę danych w KRS z dnia 03 listopada 2010r.:_

1. W przedmiocie rejestracji zmiany nazwy Spółki.
Zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 1 września 2010 roku nazwa firmy została zmieniona z KAREN S.A. na Clean&Carbon Energy S.A.

2. W przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Sąd zarejestrował 100.000.000 akcji serii J oraz 18.000.000 akcji serii K zgodnie z uchwałami ZWZA spółki podjętymi w dniu 1 września 2010 roku.
Akcje serii J zostały objęte przez Texas Ranch Company Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku
Akcje serii K zostały objęte przez Amentum Holdings Limited z siedzibą w Nikozji
Po zarejestrowaniu akcji serii J i K łączna liczba głosów na WZA Clean&Carbon Energy S.A. wynosi 171.400.000 głosów.
Wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego wynosi 68.560.000,00 PLN, z czego wysokość kapitału wpłaconego 44.960.000,00 PLN.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółki o akcje serii J oraz K struktura kapitału wygląda następująco:
- 40.280 akcji serii A
-60.420 akcji serii B
-3.524.500 akcji serii C
-1.174.800 akcji serii D
-400.000 akcji serii E
-75.000 akcji serii F
-75.000 akcji serii G
- 8.000.000 akcji serii H
-40.050.000 akcji serii I
-100.000.000 akcji serii J
-18.000.000 akcji serii K

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 35/2010 o datę zarejestrowania przez sąd zmian w KRS.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-02-09
Rok biezacy 2011
Numer 4
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.