Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-02-2011 21:35:54 | Kwartalny | ESPI | /2010
oQ:

PAP
Data: 2011-02-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_Q3_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 3 / 2010
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2011-02-14
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 640 08 20 22 640 08 23
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 941 36711
  II. Zysk _strata_ ze sprzedaży _C-D-E_ -148 -1070
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _F+G-H_ 1479 -441
  IV. Zysk _strata_ z działalności gospodarczej _I+J-K_ 1505 85
  V. Podatek Dochodowy 254 123
  VI. Zysk _strata_ netto _N-O-P_ 1251 -38
  VII. Stan _bilans_ sporządzony na dzień 31.12.2010r. 31.12.2009r.
  VIII. Kapitał _fundusz_ własny 112263 48419
  IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1764 5706
  X. Zobowiązania długoterminowe - 22
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1572 5230
  Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - _Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis
  Raport_Q3_2010.pdf Kwartalne sprawozdanie finansowe

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-02-14 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu


  Identyfikator raportu x9krrug2q1
  Nazwa raportu Q
  Symbol raportu Q
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 640 08 20
  Fax 22 640 08 23
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-02-14
  Rok biezacy 2010
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.