Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dotycząca Umowy Inwestycyjnej z dnia 24.07.2010 CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-03-2011 23:08:59 | Bieżący | ESPI | 11/2011
oRB: Informacja dotycząca Umowy Inwestycyjnej z dnia 24.07.2010

PAP
Data: 2011-03-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-03-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Informacja dotycząca Umowy Inwestycyjnej z dnia 24.07.2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, w zw. z art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje;

W dniu 22 marca 2011 roku Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. _poprzednio Karen S.A._ na podstawie art. 88 § 1 k.c. w związku z art. 84 § 1 i 2 k.c i art. 86 § 1 i 2 k.c. oraz w zw. z art. 58 k.c. cofnął oświadczenie woli złożone przez ówczesnego Prezesa Zarządu Karen S.A. _obecnie Clean&Carbon Energy S.A._ Pana Jacka Piotrowskiego, w imieniu tej spółki, w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 lipca 2010 roku w Poznaniu, w części dotyczącej spłaty zobowiązań wobec Karen S.A. poprzez zapłatę wyemitowanymi przez Komputronik S.A. obligacjami wymiennymi na akcje Karen S.A. i uchyla się od skutków prawnych tego oświadczenia woli.

Dnia 22 marca 2011 roku Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. powziął informację o wniesieniu przez pełnomocnika spółki pozwu przeciwko spółce Komputronik S.A. z Poznania o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość dwukrotnej wysokości kapitału akcyjnego spółki Komputronik S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6408020 22 6408223
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-22 Tomasz Szamlewski Prezez Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Informacja dotycząca Umowy Inwestycyjnej z dnia 24.07.2010
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6408020
Fax 22 6408223
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-03-22
Rok biezacy 2011
Numer 11
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.