Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 13 maja 2011 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-04-2011 15:27:42 | Bieżący | ESPI | 12/2011
oRB: Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 13 maja 2011 roku

PAP
Data: 2011-04-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-01
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 13 maja 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 kwietnia 2011 roku podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 maja 2011 roku na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marynarskiej 21, z następującym projektem porządku obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KAREN S.A. nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
12. Omówienie sytuacji spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz planów Zarządu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że punkty 7 i 12 zostały umieszczone w porządku obrad zgodnie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który wpłynął do Spółki 18 marca 2011 roku a został wystosowany przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited posiadające powyżej 10% akcji spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22-640 08 20 22-640 08 23
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-01 Zygmunt Kwiatkowski Prezes Zarządu
2011-04-01 Tomasz Szamlewski Wice Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 13 maja 2011 roku
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22-640 08 20
Fax 22-640 08 23
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-04-01
Rok biezacy 2011
Numer 12
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.