Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa znacząca - zawiadomienie. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

13-05-2011 22:54:17 | Bieżący | ESPI | 14/2011
oRB: Umowa znacząca - zawiadomienie.

PAP
Data: 2011-05-13

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-13
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Umowa znacząca - zawiadomienie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy Spółka Akcyjna, informuje, że:

W dniu 13 maja 2011 roku wpłynął do Spółki wypis z aktu notarialnego dotyczący warunkowej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SZ1T/00062883/8, na podstawie którego Spółka Clean&Carbon Energy S.A. kupuje wyżej wymienione prawo własności nieruchomości za cenę 47.112.000,00 PLN _słownie zł: czterdzieści siedem milionów sto dwanaście tysięcy_. Wyżej wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie nr 23 w Stargardzie Szczecińskim, gmina Stargard Szczeciński, powiat stargardzki, woj. Zachodniopomorskie.

W dniu 13 maja 2011 roku wpłynął do Spółki wypis z aktu notarialnego dotyczący warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej działki nr 262/36 objętej księgą wieczystą KW nr GW1G/00075723/4, na podstawie którego Spółka Clean&Carbon Energy S.A. kupuje wyżej wymienione prawo użytkowania wieczystego za cenę 4.551.000,00 PLN _słownie zł: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy_. Wyżej wymieniona działka znajduje się w obrębie 7 Chróścik w Gorzowie Wielkopolskim, powiat gorzowski, woj. Lubuskie.

Opisana wyżej umowa została uznana za spełniającą kryteria znaczącej umowy, gdyż przedmiot ma wartość co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych emitenta. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
226400820 226400823
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-13 Zygmunt Kwiatkowski Prezas Zarządu
2011-05-13 Tomasz Szamlewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Umowa znacząca - zawiadomienie.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 226400820
Fax 226400823
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-05-13
Rok biezacy 2011
Numer 14
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.