Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-05-2011 17:18:21 | Bieżący | ESPI | 15/2011
oRB: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2011-05-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-16
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 13 maja 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr 1/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dotycząca wyboru p. Jędrzeja Jerzmanowskiego.
2. Uchwała nr 2/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dotycząca wyboru p. Wiesława Żurawskiego.
3. Uchwała nr 3/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwała nr 4/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Uchwała nr 5A/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki p. Tomasza Guzek.
6. Uchwała nr 5B/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki p. Michała Jackowskiego.
7. Uchwała nr 5C/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki p. Przemysława Zalewskiego.
8. Uchwała nr 5D/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki p. Marka Multana.
9. Uchwała nr 6/13/05/ 2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Uchwała nr 7/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Uchwała nr 8/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KAREN S.A. nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom.
12. Uchwała nr 8A/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii L w podwyższonym kapitale Spółki.
13. Uchwała nr 8B/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii M w podwyższonym kapitale Spółki
14. Uchwała nr 8C/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii N w podwyższonym kapitale Spółki.
15. Uchwała nr 8D/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii O w podwyższonym kapitale Spółki.
16. Uchwała nr 9/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.

Pełna treść uchwał zostanie opublikowania po otrzymaniu od notariusza protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 13.05.2011r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 640 08 20 22 640 08 23
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-16 Zygmunt Kwiatkowski Prezes Zarządu
2011-05-16 Tomasz Szamlewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 640 08 20
Fax 22 640 08 23
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-05-16
Rok biezacy 2011
Numer 15
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.