Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa Zarządu. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-06-2011 16:25:26 | Bieżący | ESPI | 23/2011
oRB-W: Powołanie Prezesa Zarządu.

PAP
Data: 2011-06-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 23 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-16
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Powołanie Prezesa Zarządu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje, że w dniu 15 czerwca 2011r. Rada Nadzorcza Spółki Clean&Carbon Energy S.A. na podstawie uchwały nr 2/15/06/2011 powołała Pana Macieja Flemminga na funkcję Prezesa Zarządu Spółki . Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011.

  Nowy Prezes Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności Prezasa Zarządu są przekazane ,jako załącznik do nieniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 6400820 22 6400823
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-16 Tomasz Szamlewski Wiceprezes Zarządu
  2011-06-16 Agnieszka Bednarska Prokurent


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Powołanie Prezesa Zarządu.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 6400820
  Fax 22 6400823
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-06-16
  Rok biezacy 2011
  Numer 23
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.