Raporty Spółek ESPI/EBI

zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

20-06-2011 16:46:40 | Bieżący | ESPI | 24/2011
oRB: zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego

PAP
Data: 2011-06-20

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-20
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon EnergyS.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim w zw. z art. 58 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania insrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje, że w dniu 20 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże X Wydział ksiąg Wieczystych , iz na podstawie art. 626_10_ par. 1 kodeksu postepowania cywilnego, dokonano wpisu w dziale IV Hipoteka _numer księgi wieczystej: SZ1S/00082248/0_, hipoteki przymusowej w kwocie 10.417.640,56zł., tytułem zabezpieczenia spłaty roszczeń wynikajacych z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2011r., sygn.akt XVI GNC 324/11, na rzecz KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotowy sądowy nakaz zapłaty jest nieprawomocny, został zaskarżony przez emitenta w całości, ponieważ został wydany na podstawie weksla użytego niezgodnie z zawartymi umowami, przez co Prezes Spółki KOMPUTRONIK Wojciech Buczkowski tym razem usiłuje w rażący sposób wyłudzić nienależną mu kwotę w wysokości 10.417.640,56zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 325 35 01 022 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-20 Tomasz Szamlewski Wiceprezes
2011-06-20 Agnieszks Bednarska Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-06-20
Rok biezacy 2011
Numer 24
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.