Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-07-2011 12:47:05 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2011-07-29

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_uzupelniajacy_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_finansowe_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2010
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 do 2011-03-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2011-07-29
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  223865110
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2010 2010
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 457 8 101,69
  II. Zysk _strata_ na działalnosci operacyjnej 5 282 1 318.46
  III. Zysk _starta_ brutto 4 827 1 204,88
  IV. Zysk _strata_ netto 3 682 919,07
  V. Aktywa razem 559 988 139 581,74
  VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 231 306,84
  VII. Zabowiazania długoterminowe 0 0
  VIII. Zobowiazania krótkoterminowe 1 073 267,45
  IX. Kapitał własny 558 757 139 274,91
  X. Kapitał zakładowy 68 560 17 089,16
  XI. Liczba akcji w sztukach 171 400 000 171 400 000
  XII. Zysk _strata_ netto na jedną akcje zwykłą _w zł/EURO_ 0,02 0,005
  XIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedna akcje zwykłą _w zł/EURO_ 0,02 0,005
  XIV. Wartość księgowa na jedną akcje _w zł/EURO_ 3,26 0,81
  XV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_ 3,36 0,81
  XVI. Zadeklarowana lub wypacona dywidenta na jedną akcję _w Zł/EURO_ - -
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis
  Opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf
  Raport_uzupelniajacy_bieglego_rewidenta.pdf
  Sprawozdanie_finansowe_2010.pdf
  Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-29 Maciej Flemming Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-29 Barbara Pierzchalska Główna Księgowa


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 223865110
  Fax
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-07-29
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.