Raporty Spółek ESPI/EBI

zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

08-08-2011 14:41:44 | Bieżący | ESPI | 26/2011
oRB: zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego

PAP
Data: 2011-08-08

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-08
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim w zw. z art. 58 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje, że w dniu 08.08.2011 roku otrzymał zawiadomienia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże X Wydział Ksiąg Wieczystych, iż na podstawie art. 626 _10_ par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, dokonano wpisu w dziale IV Hipoteka - _ numer ksiąg wieczystych: KW/SZ1S/00012181/11/001, KW/SZ1S/00012334/11/001_, hipotek przymusowych w kwocie 10.417.640,56zł., tytułem zabezpieczenia spłaty nienależnego roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2011 roku, sygn. akt XVI GNC 324/11, na rzecz Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotowy sądowy nakaz zaplaty jest nieprawomocny, został zaskarżony przez emitenta w calości, ponieważ został wydany na podstawie weksla użytego niezgodnie z zawartymi umowami, przez co Prezes Spółki Komputronik Wojciech Buczkowski po raz kolejny usiłuje w rażący sposób wyłudzić nienależną mu kwotę w wysokości 10.417.640,56zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-08 Maciej Flemming Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-08-08
Rok biezacy 2011
Numer 26
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.