Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-08-2011 13:51:43 | Bieżący | ESPI | 28/2011
oRB: Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu

PAP
Data: 2011-08-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-16
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedziba w Warszawie wpisenej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.28 Rozporzadzenia Ministra Finsów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. art.58 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informuję, że z dniem 16 sierpnia 2011 roku,Pan Maciej Flemming złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Janiszewskiego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-16 Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-08-16
Rok biezacy 2011
Numer 28
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.