Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakup nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-08-2011 17:06:47 | Bieżący | ESPI | 29/2011
oRB: Zakup nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim

PAP
Data: 2011-08-18

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-18
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zakup nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. art. 58 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , emitent informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku na podstawie aktu notarialnego
Spółka Clean&Carbon Energy S.A. dokonała nabycia nieruchomości o obszarze 62,9879 ha w miejscowości Stargard Szczeciński objętej księgą wieczystą KW SZ1T/00062883/8 za kwotę 47.112.000,00 zł zgodnie z wcześniejszą podjętą Uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-18 Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zakup nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-08-18
Rok biezacy 2011
Numer 29
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.