Raporty Spółek ESPI/EBI

zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

24-08-2011 15:41:15 | Bieżący | ESPI | 33/2011
oRB: zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego

PAP
Data: 2011-08-24

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-24
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.28 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem czlonkowskim w zw. z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informuje, ze w dniu 23.08.2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w przedmiocie ustanowienia hipotek na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi o numerach: KW SZ1S/00082248/0, KW SZ1S/00120227/6, KW SZ1S/00103656/7, KW SZ1S/00179014/8, na poczet zabezpieczenia roszczenia Spółki Komputronik S.A. w toczącym się sporze o zapltę kwoty 4.000.000zł z weksla wypełnionego przez Komputronik niezgodnie z zawartymi umowami. Na niniejsze postanowienie Sądu, emitent złożył przewidziane prawem zażalenie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-24 Maciej Flemming Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-08-24
Rok biezacy 2011
Numer 33
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.