Raporty Spółek ESPI/EBI

decyzja o odwołaniu NWZA wyznaczonego na dzień 14 wrzesnia 2011 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-09-2011 11:17:18 | Bieżący | ESPI | 34/2011
oRB: decyzja o odwołaniu NWZA wyznaczonego na dzień 14 wrzesnia 2011 roku

PAP
Data: 2011-09-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-01
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
decyzja o odwołaniu NWZA wyznaczonego na dzień 14 wrzesnia 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spólki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych, emitent informuje, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 roku podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2011 roku.
Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są przeszkody w uczestnictwie członków organów spółki wynikające z przyczyn osobistych, które uniemożliwiają realizację ich prawa wynikającego z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych. W miesiącu wrześniu br. planowane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z czym planowany porządek obrad na dzień 14.09.2011 roku, zostanie ujęty w nowym planowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-01 Maciej Flemming Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul decyzja o odwołaniu NWZA wyznaczonego na dzień 14 wrzesnia 2011 roku
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-09-01
Rok biezacy 2011
Numer 34
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.