Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

02-09-2011 20:49:15 | Bieżący | ESPI | 35/2011
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PAP
Data: 2011-09-02

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Uchwaly.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacje_dot_udzialu_w_zgromadzeniu.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Liczba_akcji.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-09-02
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667, działając na podstawie aryt. 395 par.1 oraz art.399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art.402_1_ i 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych, oraz par.19 ust.19.2 Satutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku, o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Złotej 59 _budynek Skylight_ piętro 8, z następującym projektem porządku obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Sporzadzenie listy obecności
  4. Stwierdzenie prawidlowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010r. do 31 marca 2010r. i sprawozdania Zarządu z działalnści Spółki za okres od 1 kwietnia 2010r. do 31 marca 2011r.
  7. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od kwietnia 2010r. do 31 marca 2011r.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 marca 2011r.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia czlonkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiazków od 1 kwietnia 2010r. do 31 marca 2011r.
  10. Podjecie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  11. Sprawy różne.
  12 Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly.pdf
  Informacje_dot_udzialu_w_zgromadzeniu.pdf
  wzor_pelnomocnictwa.pdf
  Instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf
  Liczba_akcji.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  223865110
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-09-02 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 223865110
  Fax
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-09-02
  Rok biezacy 2011
  Numer 35
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.