Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-09-2011 17:30:59 | Bieżący | ESPI | 38/2011
oRB: Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A.

PAP
Data: 2011-09-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-14
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informcji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim w zw. z art. 56 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2011 roku od Pana Stanisława Paszyńskiego zawiadomienia o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku, którego stał sie posiadaczem akcji Clean&carbon Energy S.A., dających 26,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej.
Działając zgodnie z zapisami art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, emitent informuje, że w związku z nabyciem akcji Clean&carbon Energy S.A., liczba glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, posiadanych przez Pana Stanisława Paszyńskiego wynosi 26,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..
Pan Stanisław Paszyński dnia 10 września 2011 roku zakupił na podstawie umowy sprzedaży akcji 45.000.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A.. Według stanu na dzień 14 wrzesnia 2011 roku, to jest przekazywania niniejszego zawiadomienia, akcje będące w posiadaniu Pana Stanisława Paszyńskiego dają 45.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 26,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-14 Maciej Flemming Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-09-14
Rok biezacy 2011
Numer 38
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.