Raporty Spółek ESPI/EBI

Dotyczy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

27-09-2011 17:52:49 | Bieżący | ESPI | 45/2011
oRB-W: Dotyczy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

PAP
Data: 2011-09-27

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • KRS_spolki.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 45 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-09-27
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Dotyczy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy s.A. z siedziba w warszawie wpisanej do rejestru przedsiebiorcow Krajowego rejestru sadowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporzadzenia Ministra Finasów z dnia 19 lutego 209 roku w sprawie bieżących i okresowych informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Emitent informuje, że w dniu 27 września 2011 roku do siedziby Spółki wpłynął odpis z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta. W dniu 22 września 2011 roku Sąd doknonał zmian danych w rejestrze Emitenta, między innymi poprzez rejestrację akcji serii L, M, N oraz O. W wyniku dokonania rejestracji nowych akcji, podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki Clean&carbon Energy S.A., który obecnie wynosi 313.091.200,00 złotych.
  Pełny odpis KRS Emitenta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
  Załączniki
  Plik Opis
  KRS_spolki.pdf KRS

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  223865110
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-09-27 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Dotyczy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 223865110
  Fax
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-09-27
  Rok biezacy 2011
  Numer 45
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.