Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-10-2011 18:06:40 | Bieżący | ESPI | 50/2011
oRB-W: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2011-10-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • uchwaly_ZWZA_z_dnia_30.09.2011r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 50 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-03
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i nformuje, że w dniu 30 wrzesnia 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., na którym zostały podjęte uchwały stanowiące załącznik do niniejszego raportu.Emitent informuje jednocześnie, że pełna treść uchwał zostanie opublikowana po otrzymaniu od notariusza protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 30 września 2011 roku.
  Załączniki
  Plik Opis
  uchwaly_ZWZA_z_dnia_30.09.2011r..pdf uchwały podjęte na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. 30.09.2011r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  223865110
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-03 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 223865110
  Fax
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-10-03
  Rok biezacy 2011
  Numer 50
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.