Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

05-10-2011 12:21:51 | Bieżący | ESPI | 52/2011
oRB: Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego

PAP
Data: 2011-10-05

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-05
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informuje, że w dniu 4.10.2011r. otrzymał zawiadomienia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych, w sprawie dokonania wpisu w dziale IV księgi wieczystej SZ1S/00179014/8 hipoteki przymusowej w kwocie 10417640,56zł na rzecz Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy Gospodarczy Wydział XVI Gospodarczy Warszawa sygn. akt XVI GNC 324/11 z dnia 13.05.2011r., oraz dokonania wpisu w dziale III księgi wieczystej SZ1S/00120351/4, ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości na rzecz Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie w/w nakazu zapłaty. Przedmiotowy nakaz zapłaty jest nieprawomocny, został zaskarżony przez Emitenta w całości, ponieważ został wydany na podstawie weksla użytego niezgodnie z zawartymi umowami. Emitent informuje również, że w związku z działaniami Spółki Komputronik S.A., złożył w niniejszej sprawie doniesienie do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez członków Zarządu Komputronik S.A. i inne osoby, szeregu przestępstw, w tym na szkodę Skarbu Państwa, Clean&Carbon Energy S.A. i jej akcjonariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-05 Maciej Flemming Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-10-05
Rok biezacy 2011
Numer 52
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.