Raporty Spółek ESPI/EBI

zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

20-10-2011 18:40:01 | Bieżący | ESPI | 2011/58
oRB: zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2011-10-20

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2011 / 58
Data sporządzenia: 2011-10-20
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Clean&carbon Energy S.A. z siedziba w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporzadzenia Ministra Finasów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem czlonkowskim w zw. z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych, emitent informuje o otrzymaniu w dniu 19 października 2011 roku, od Texass Ranch Company-Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Koszewku 13, zawiadomienia o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego Spółka Texass Ranch Company-Wizja P.S. Sp. z o.o. Sp. k.a., na podstawie umów kupna - sprzedaży w dniu 11 października 2011 roku, dokonała sprzedaży 782 726 800 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A.. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem na dzień 20 października 2011 roku Texass Ranch Company-Wizja P.S. Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, posiada 1 200 akcji Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 0.00012% kapitału zakładowego emitenta, oraz 0,00012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-20 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-10-20
Rok biezacy 58
Numer 2011
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.