Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-11-2011 16:14:09 | Półroczny | ESPI | /2011
oSA-P:

PAP
Data: 2011-11-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • polroczne_sprawozdanie_finansowe_01.04.2011-30.09.2011.pdf
 • Arkusz: KOREKTA RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport półroczny SA-P 2011
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
  Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-04-01 do 2011-09-30
  oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-04-01 do 2010-09-30
  data przekazania: 2011-11-25
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 6400820 22 6400823
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_
  Raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
  Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
  Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Półroczne sprawozdanie finansowe
  w wersji skróconej
  w wersji pełnej
  Bilans
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek zysków i strat
  Informacja dodatkowa
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Sprawozdanie zarządu _półroczne sprawozdanie z działalności emitenta_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
  półrocze / 2011 półrocze / 2010 półrocze / 2011 półrocze / 2010
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 211 30 246 3 242 7 525
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 794 7 844 686 1 951
  III. Zysk _strata_ brutto 2 788 7 323 684 1 822
  IV. Zysk _strata_ netto 2 199 6 460 540 1 607
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 672 -19 123 165 -4 757
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -874 8 858 -214 2 203
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 16 200 0 4 030
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -202 5 935 -49 1 476
  IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 560 932 72 719 137 655 18 092
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 693 20 707 415 5 194
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 693 20 515 415 5 145
  XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 559 239 52 012 137 384 13 045
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 381 651 53 400 93 637 13 394
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 954 128 000 53 400 000 954 128 000 53 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,00 0,04 0,00 0,00
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,00 0,04 0,00 0,00
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,59 0,97 0,14 0,24
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,59 0,97 0,14 0,24
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:


  sprawozdanie finansowe 01.04.2011-30.09.2011 w zalaczniku  Plik Opis
  polroczne_sprawozdanie_finansowe_01.04.2011-30.09.2011.pdf raport bieglego,bilans,rachunek zyskow i strat,rachunek przeplywow finansowych, zestawieni zmian w kapitale, noty objasniajace, sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu

  Nazwa arkusza: RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  ALBO
  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-25 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU _PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA_
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  Noty w tys.
  półrocze / 2011 2010 półrocze / 2010
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne i prawne, w tym:
  wartość firmy
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Należności długoterminowe
  Od jednostek powiązanych
  Od pozostałych jednostek
  Inwestycje długoterminowe
  Nieruchomości
  Wartości niematerialne i prawne
  Długoterminowe aktywa finansowe
  w jednostkach powiązanych, w tym:
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
  w pozostałych jednostkach
  Inne inwestycje długoterminowe
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Inne rozliczenia międzyokresowe
  Aktywa obrotowe
  Zapasy
  Należności krótkoterminowe
  Od jednostek powiązanych
  Od pozostałych jednostek
  Inwestycje krótkoterminowe
  Krótkoterminowe aktywa finansowe
  w jednostkach powiązanych
  w pozostałych jednostkach
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Inne inwestycje krótkoterminowe
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  A k t y w a r a z e m
  PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy _wielkość ujemna_
  Akcje _udziały_ własne _wielkość ujemna_
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Zysk _strata_ z lat ubiegłych
  Zysk _strata_ netto
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  długoterminowa
  krótkoterminowa
  Pozostałe rezerwy
  długoterminowe
  krótkoterminowe
  Zobowiązania długoterminowe
  Wobec jednostek powiązanych
  Wobec pozostałych jednostek
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Wobec jednostek powiązanych
  Wobec pozostałych jednostek
  Fundusze specjalne
  Rozliczenia międzyokresowe
  Ujemna wartość firmy
  Inne rozliczenia międzyokresowe
  długoterminowe
  krótkoterminowe
  P a s y w a r a z e m
  Wartość księgowa
  Liczba akcji _w szt._
  Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
  Rozwodniona liczba akcji _w szt._
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

  Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

  Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku _straty_ na jedną akcję zwykłą

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Noty w tys.
  półrocze / 2011 2010 półrocze / 2010
  Należności warunkowe
  Od jednostek powiązanych _z tytułu_
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Od pozostałych jednostek _z tytułu_
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Zobowiązania warunkowe
  Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
  udzielonych gwarancji i poręczeń
  Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
  udzielonych gwarancji i poręczeń
  Inne _z tytułu_
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Noty w tys.
  półrocze / 2011 półrocze / 2010
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
  od jednostek powiązanych
  Przychody netto ze sprzedaży produktów
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
  jednostkom powiązanym
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
  Koszty sprzedaży
  Koszty ogólnego zarządu
  Zysk _strata_ ze sprzedaży
  Pozostałe przychody operacyjne
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  Dotacje
  Inne przychody operacyjne
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  Inne koszty operacyjne
  Zysk _strata_ z działalności operacyjnej
  Przychody finansowe
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  od jednostek powiązanych
  Odsetki, w tym:
  od jednostek powiązanych
  Zysk ze zbycia inwestycji
  Aktualizacja wartości inwestycji
  Inne
  Koszty finansowe
  Odsetki w tym:
  dla jednostek powiązanych
  Strata ze zbycia inwestycji
  Aktualizacja wartości inwestycji
  Inne
  Zysk _strata_ z działalności gospodarczej
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  Zyski nadzwyczajne
  Straty nadzwyczajne
  Zysk _strata_ brutto
  Podatek dochodowy
  część bieżąca
  część odroczona
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
  Udział w zyskach _stratach_ netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  Zysk _strata_ netto
  Zysk _strata_ netto _zanualizowany_
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._
  Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
  Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
  Pozycję "Udział w zyskach _stratach_ netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Wskaźniki: "Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_", "Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_" oblicza się zgodnie z MSR

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys.
  półrocze / 2011 2010 półrocze / 2010
  I. Kapitał własny na początek okresu _BO_
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - emisji akcji _wydania udziałów_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - umorzenia akcji _udziałów_
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
  3. Akcje _udziały_ własne na początek okresu
  3.1. Zmiany akcji _udziałów_ własnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  3.2. Akcje _udziały_ własne na koniec okresu
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku _ustawowo_
  - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - pokrycia straty
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
  - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - zbycia środków trwałych
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
  7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu
  8. Wynik netto
  a) zysk netto
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys.
  półrocze / 2011 półrocze / 2010
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  _metoda bezpośrednia_
  I. Wpływy
  1. Sprzedaż
  2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
  II. Wydatki
  1. Dostawy i usługi
  2. Wynagrodzenia netto
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  5. Inne wydatki operacyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia
  _metoda pośrednia_
  I. Zysk _strata_ netto
  II. Korekty razem
  1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  2.
  3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
  4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_
  5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej
  6. Zmiana stanu rezerw
  7. Zmiana stanu zapasów
  8. Zmiana stanu należności
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  11. Inne korekty
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  4. Inne wpływy inwestycyjne
  II. Wydatki
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  b) w pozostałych jednostkach
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy
  1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  II. Wydatki
  1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_
  D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym:
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody_

  Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA
  Plik Opis


  Identyfikator raportu ekskpbpjo1
  Nazwa raportu SA-P
  Symbol raportu SA-P
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 6400820
  Fax 22 6400823
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-11-25
  Rok biezacy 2011
  Numer
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.