Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

23-12-2011 11:49:58 | Bieżący | ESPI | 71/2011
oRB: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

PAP
Data: 2011-12-23

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-23
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i watunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 11 października 2011 roku, spółki Komputronik S.A., informującym o upadku zabezpieczenia na majątku Komputronik S.A. z powodu nie wniesienia pozwu do właściwego Sądu Polubownego i o zwolnieniu zajętego majątku w postaci zdematerializowanych akcji Clean&Carbon Energy S.A., udziałów Contanisimo Ltd i nieruchomościach, emitent informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sygn.akt:I A Cz 1671/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku Sądu Apelacyjnego, Wydział I Cywilny w Poznaniu, który sąd utrzymuje w mocy zabezpieczenie roszczenia Clean&Carbon Energy S.A. o zapłatę przez Spółkę Komputronik S.A. kwoty 28.500.000 zł. .

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 386 51 10 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-23 Wielosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 386 51 10
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-12-23
Rok biezacy 2011
Numer 71
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.