Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lutego 2012 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-01-2012 16:07:51 | Bieżący | ESPI | 3/2012
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lutego 2012 roku.

PAP
Data: 2012-01-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Projekty_uchwal_NWZA_dn.23.02.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_o_zwolaniu_NWZA_dn.23.02.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wzor_pelnomocnictwa__2__NWZA_dn.23.02.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Instrukcja_dla_pelnomocnika_NWZA_dn.23.02.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_o_akcjach_NWZA_dn.23.02.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-01-26
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lutego 2012 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 399 w par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 stycznia 2012 roku podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 23 lutego 2012 roku na godzinę 10. w Warszawie, przy ul. Złotej 59, z następującym projektem porządku obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
  28 września 2010 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
  Spółki.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  Projekty_uchwal_NWZA_dn.23.02.2012.pdf projekty uchwal
  Informacja_o_zwolaniu_NWZA_dn.23.02.2012.pdf informacje o zwolaniu NWZA
  Wzor_pelnomocnictwa__2__NWZA_dn.23.02.2012.pdf wzor pelnomocnictwa
  Instrukcja_dla_pelnomocnika_NWZA_dn.23.02.2012.pdf instrukcja dla pelnomocnika
  Informacja_o_akcjach_NWZA_dn.23.02.2012.pdf liczba akcji

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 386 51 10 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-01-26 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lutego 2012 roku.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 386 51 10
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-01-26
  Rok biezacy 2012
  Numer 3
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.