Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotycznego. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

09-02-2012 17:20:09 | Bieżący | ESPI | 5/2012
oRB: Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotycznego.

PAP
Data: 2012-02-09

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-09
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotycznego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw.. art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informuje, że w dniu 08.02.2012r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, w sprawie dokonania wpisu w dziale IV księgi wieczystej o numerze SZ1T/00062883/8 hipoteki przymusowej w kwocie 10.692.777,55 zł na rzecz Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział XVI Gospodarczy sygn. akt XVI GNC 324/11 z dnia 13.05.2011 r. Przedmiotowy nakaz zapłaty jest nieprawomocny, został zaskarżony przez Emitenta w całości, ponieważ został wydany na podstawie weksla użytego niezgodnie z zawartymi umowami.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 2036830 222221754
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotycznego.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 2036830
Fax 222221754
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-02-09
Rok biezacy 2012
Numer 5
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.