Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-02-2012 17:40:47 | Kwartalny | ESPI | /2011
oSA-Q:

PAP
Data:

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • kwartalne_sprawozdanie_finansowe_od_01_pazdziernik_do_31_grudzien_2011.pdf
 • Arkusz: KOREKTA RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011
  kwartał / rok
  _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
  za 3 kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
  data przekazania:
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 203 68 30 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 726 31 187 3 105 7 816
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 925 9 323 435 2 336
  III. Zysk _strata_ brutto 1 910 8 828 432 2 212
  IV. Zysk _strata_ netto 1 496 7 711 338 1 932
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 038 2 558 235 655
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -874 -1 468 -197 -367
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 164 1 090 37 273
  IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 559 542 114 027 126 593 28 578
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 006 1 764 227 442
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 006 1 572 227 393
  XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 558 536 112 263 126 365 28 136
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 381 651 68 560 86 346 17 182
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 954 128 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,00 0,05 0,00 0,01
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,00 0,05
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,58 1,53 0,13 0,38
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,58 1,53 0,13 0,38
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis
  kwartalne_sprawozdanie_finansowe_od_01_pazdziernik_do_31_grudzien_2011.pdf kwartalne sprawozdanie finansowe,bilans,rachunek zyskow i strat, zestawienie zmian w kapitale, przeplywy pieniezne

  Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
  _zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE

  _zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-02-14 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  w tys.
  stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
  - wartość firmy
  2. Rzeczowe aktywa trwałe
  3. Należności długoterminowe
  3.1. Od jednostek powiązanych
  3.2. Od pozostałych jednostek
  4. Inwestycje długoterminowe
  4.1. Nieruchomości
  4.2. Wartości niematerialne i prawne
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych, w tym:
  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
  b) w pozostałych jednostkach
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe
  5.
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  II. Aktywa obrotowe
  1. Zapasy
  2. Należności krótkoterminowe
  2.1. Od jednostek powiązanych
  2.2. Od pozostałych jednostek
  3. Inwestycje krótkoterminowe
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  A k t y w a r a z e m
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Kapitał zakładowy
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy _wielkość ujemna_
  3. Akcje _udziały_ własne _wielkość ujemna_
  4. Kapitał zapasowy
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe
  7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych
  8. Zysk _strata_ netto
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  1. Rezerwy na zobowiązania
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  a) długoterminowa
  b) krótkoterminowa
  1.3. Pozostałe rezerwy
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe
  2. Zobowiązania długoterminowe
  2.1. Wobec jednostek powiązanych
  2.2. Wobec pozostałych jednostek
  3. Zobowiązania krótkoterminowe
  3.1. Wobec jednostek powiązanych
  3.2. Wobec pozostałych jednostek
  3.3. Fundusze specjalne
  4. Rozliczenia międzyokresowe
  4.1. Ujemna wartość firmy
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe
  P a s y w a r a z e m
  Wartość księgowa
  Liczba akcji _w szt._
  Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
  Rozwodniona liczba akcji _w szt._
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  w tys.
  stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  1.2. Od pozostałych jednostek _z tytułu_
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  2. Zobowiązania warunkowe
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  3. Inne _z tytułu_
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  w tys.
  3 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
  - jednostkom powiązanym
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
  IV. Koszty sprzedaży
  V. Koszty ogólnego zarządu
  VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży
  VII. Pozostałe przychody operacyjne
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne
  VIII.
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  3. Inne koszty operacyjne
  IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej
  X. Przychody finansowe
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  4. Aktualizacja wartości inwestycji
  5. Inne
  XI. Koszty finansowe
  1. Odsetki w tym:
  - dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  4. Inne
  XII. Zysk _strata_ z działalności gospodarczej
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne
  XIV. Zysk _strata_ brutto
  XV. Podatek dochodowy
  a) część bieżąca
  b) część odroczona
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
  XVII. Udział w zyskach _stratach_ netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  XVIII. Zysk _strata_ netto
  Zysk _strata_ netto _zanualizowany_
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._
  Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
  Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys.
  3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 kwartały narastająco / okres od do rok okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do
  I. Kapitał własny na początek okresu _BO_
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - emisji akcji _wydania udziałów_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - umorzenia akcji _udziałów_
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
  3. Akcje _udziały_ własne na początek okresu
  3.1. Zmiany akcji _udziałów_ własnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  3.2. Akcje _udziały_ własne na koniec okresu
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku _ustawowo_
  - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - pokrycia straty
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
  - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - zbycia środków trwałych
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
  7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu
  8. Wynik netto
  a) zysk netto
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys.
  3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  _metoda bezpośrednia_
  I. Wpływy
  1. Sprzedaż
  2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
  II. Wydatki
  1. Dostawy i usługi
  2. Wynagrodzenia netto
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  5. Inne wydatki operacyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
  _metoda pośrednia_
  I. Zysk _strata_ netto
  II. Korekty razem
  1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  2.
  3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
  4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_
  5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej
  6. Zmiana stanu rezerw
  7. Zmiana stanu zapasów
  8. Zmiana stanu należności
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  11. Inne korekty
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  4. Inne wpływy inwestycyjne
  II. Wydatki
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  b) w pozostałych jednostkach
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy
  1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  II. Wydatki
  1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_
  D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym:
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

  Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA

  _zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis


  Identyfikator raportu 218fliphi1
  Nazwa raportu SA-Q
  Symbol raportu SA-Q
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 203 68 30
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia
  Rok biezacy 2011
  Numer
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.