Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

24-02-2012 11:54:11 | Bieżący | ESPI | 6/2012
oRB: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2012-02-24

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-24
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Roaporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje, że w dniu 23 lutego 2012 roku członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana Jaceka Janiszewskiego _Przewodniczącego Rady Nadzorczej_ i Pana Jacka Piechoty _członka Rady Nadzorczej_ złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. z dniem 23 lutego 2012 roku. Przyczyną rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej była informacja w sprawie nowych zasad wynagrodzania członków Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 203 68 34 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-24 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 203 68 34
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-02-24
Rok biezacy 2012
Numer 6
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.