Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 33% ogólnej liczby głosów CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

02-03-2012 16:49:46 | Bieżący | ESPI | 8/2011
oRB: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 33% ogólnej liczby głosów

PAP
Data: 2012-03-02

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011 K
Data sporządzenia: 2012-03-02
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 33% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebądącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z otrzymanym w dniu 01 marca 2012 roku z Texass Ranch Company-WIZJA P.S. Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, sprostowaniem, niniejszym koryguje raport bieżący 8/2011 z dnia 08.03.2011 r., w którym zamiast informacji "Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., jest sprzedaż 55.000.000 akcji w dniu 04 marca 2011 roku. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem na dzień 04 marca 2011 roku Texass Ranch Company-WIZJA P.S. Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna posiadała łącznie 100.000.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A., co stanowiło 58,34% kapitału zakładowego tej Spółki, oraz dawało 58,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki", powinno być "Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., jest sprzedaż 55.000.000 akcji w dniu 04 lutego 2011 roku. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem na dzień 04 lutego 2011 roku Texass Ranch Company-WIZJA P.S. Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna posiadała łącznie 100.000.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A., co stanowiło 58,34% kapitału zakładowego tej Spółki, oraz dawało 58,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki".

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
222036830
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-02 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 33% ogólnej liczby głosów
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 222036830
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-03-02
Rok biezacy 2011
Numer 8
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.