Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-03-2012 15:40:00 | Bieżący | ESPI | 9/2011
oRB: Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2012-03-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011 K
Data sporządzenia: 2012-03-15
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 Rozporządzenia Mibnistra Finansów z dnia 19 lutego 20009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z otrzymaniem w dniu 14 marca 2012 roku z GEO RESOURCES LIMITED, Romanou2, Tlasis Tower, Office 601 P.C. 1070 Nicosia, Cyprus sprostowaniem, niniejszym koryguje raport bieżący 9/2011 z dnia 08 marca 2011 rok, w którym zamiast informacji "GEO RESOURCES LIMITED dnia 04 marca 2011 roku zakupiła na podstawie umowy kupna sprzedaży 55.000.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A. Według stanu na dzień 8 marca 2011 roku, to jest przekazywania niniejszego zawiadomienia, akcje w posiadaniu GEO RESOURCES LIMITED dają 55.000.000 głosów na WZ Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 32,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki", powinno być"GEO RESOURCES LIMITED dnia 04 lutego 2011 roku zakupiła na podstawie umowy kupna sprzedaży 55.000.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A..Według stanu na dzień 8 marca 2011 roku, to jest przekazywania nieniejszego zawiadomienia, akcje będące w posiadaniu GEO RESOURCES LIMITED dają 55.000.000 akcji na WZ Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 32,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki".

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 203 68 30 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-15 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 203 68 30
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-03-15
Rok biezacy 2011
Numer 9
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.