Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-03-2012 18:01:11 | Bieżący | ESPI | 12/2012
oRB: Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2012-03-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-30
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku emitent otrzymał od Pana Egidijusa Dauksa zamieszkałego na Litwie zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego Pan Egidijus Dauksa stał się posiadaczem akcji Clean&Carbon Energy S.A., dających 9,9% ogólnej liczby głosów na Walne Zgromadzenie Spółki Publicznej. Emitent informuje, że w związku z nabyciem akcji Clean&Carbon Energy S.A. liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. Pana Egidijusa Dauksa wynosi 9,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..Pan Egidijus Dauksa zakupił na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej w dniu 27 marca 2012 roku 95.000.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A.. Według stanu na dzień 30 marca 2012 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia, akcje w posiadaniu Pana Egidijusa Dauksa dają 95.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariszy Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 9,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz 9,9% kapitału zakładowego emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 203 68 30 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-30 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 203 68 30
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-03-30
Rok biezacy 2012
Numer 12
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.